2020 Selen Özel Bilgi Yarışması Şartnamesi

Birinci Bölüm:

İsim, Düzenleyen, Amaç, Konu ve Tanımlar

Madde 1: Yarışmanın Adı, Selen Özel Bilgi Yarışması’dır.

Madde 2: Düzenleyen, Engelsiz Erişim Derneği’dir.

Amaç:

Madde 3: Selen Özel Bilgi Yarışması, Kişiler arasında bilgi alış verişinde bulunurken, bir yandan birlikteliği ve kaynaşmayı sağlamak, bir yandan da eğlenmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, Yarışmanın sunumundan puanlamasına kadar tüm aşamalarında, evrensel tasarım ilkesi doğrultusunda en erişilebilir çözümlerin ortaya konması esas alınmaktadır.

Yarışmanın Konusu

Madde 4: Bu etkinlik, 16 kategoride çoktan seçmeli ve tek yanıtlı sorulardan oluşan, 2 oturumda gerçekleşecek bir bilgi yarışmasıdır.

Tanımlar

Madde 5: Bu şartnamede Geçen

1.         Yarışma: Selen Özel Bilgi Yarışmasını,

2.         Grup: Yarışmaya katılan ve 3 kişiden oluşan yarışmacı gruplarını,

3.         Oturum: Ön eleme ve finalde, her biri 16 asil soru ve eşitlik halinde yedek sorulardan oluşan yarışma oturumlarını,

4.         Yarışma Bölümleri: Yarışmada her sorunun hazırlandığı ve toplam 16 adet olan soru kategorilerini,

5.         Yarışma Sekretaryası: Yarışmanın düzenleme sürecinde etkin görev alacak Engelsiz Erişim Derneği üyelerini,

6.         Yarışma Jürisi: Yarışma Sırasında Sorular, grupların aldığı puanlar ve benzeri konularda yetkili olacak kişileri,

7.         Masa görevlisi: Yarışma sırasında soruları yanıtlayan her grubun masasında (Zoom odasında) bulunacak ve yanıtların bildirileceği görevlileri,

8.         Yarışma sunucuları: yarışma sorularını seslendiren görevlileri,

9.         Teknik görevli: soruları masa görevlileri aracılığıyla gruplara gönderen kişileri ifade etmektedir

İkinci Bölüm:

Yarışma Oturum ve Bölümleri

Madde 6: Yarışma Oturumları:

1.         Yarışma 2 ana oturum biçiminde yapılır.

2.         Ön eleme oturumuna katılan grup sayısının yarısı kadar grup final oturumuna yükselir; final oturumunda ise ilk 3 grup dereceye girerek ödül kazanır.

3.         Oturumlarda gruplar arasında eşitlik olması durumunda yedek sorulara başvurulur.

4.         Yedek sorular, Ön eleme oturumunda sorulan 16 kategorinin yedek soruları arasından seçilir.  Eşitliğin bozulmasından sonra başka yedek soru sorulmaz ve o oturumun kazananı belli olmuş olur.

5.         Bir kategoride hazırlanan soruların bir oturum için tamamlanmış olması durumunda, eşitlik hala bozulmamışsa, diğer yedek sorular tek yanıt verilecek şekilde eşitlik bozulana dek sorulmaya devam edilir.

6.         Final oturumunda ise, 16 kategorinin tamamı, açık uçlu ve tek cevaplı olacak şekilde yarışmacılara sorulur ve yedek sorular da yine tek yanıtlı sorulardan oluşur. Sorular ilk 3 grubu belirlemek amacıyla eşitlik bozuluncaya dek sorulmaya devam eder.

Madde 7: Yarışma Bölümleri:

1.         Yarışma bölümleri; Bilişim, coğrafya, edebiyat, engellilik, kültür, psikoloji, Sesli soru, siyasal bilgiler, spor, tarih, matematik, fen bilimleri, felsefe, sesli betimleme, sanat ve güncel konularında soruları içermektedir.

2.         Ön eleme oturumunda, yukarıda bildirilen soru kategorilerinin tamamı çoktan seçmeli olarak, Final oturumunda ise, güncel sorusunun yerini festival kategorisi alacak şekilde, sorular açık uçlu ve tek cevaplı olarak sorulur.

3.         Sorular ilk turda çoktan seçmeli; final bölümünde ise soruya yanıtın direkt verilmesi şeklinde sorulur.

Üçüncü Bölüm:

Yarışmanın Yapılış Şekli:

Madde 8: Sorular ve Süreleri

1.              Yarışma, Zoom platformu üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilir. Her grup, Zoom'da oluşturulan alt odalar aracılığıyla kendi arasında iletişim kurar. Yarışmacılar; kamera ve mikrofonları açık olacak, kulaklıkları takılı olmayacak şekilde yarışmaya katılırlar. Sorular, odada bulunan masa görevlisi tarafından kendilerine iletilir.
 Not: Zoom’a bilgisayar üzerinden katılım zorunludur. Güvenlik nedeniyle, telefondan katılımlar kabul edilmeyecektir.

2.         Daha önceki maddelerde ifade edildiği üzere, ilk oturumda 16 adet çoktan seçmeli soru sorulur. Bu soruların her biri için dört seçenek verilir ve yarışmacılardan doğru seçeneği bulması, masa görevlisine bildirmesi istenir.

3.         Final oturumunda ise sorulan sorularla ilgili seçenek sunulmaz. Yarışmacıların doğru yanıtı soru için ayrılan süre içinde masa görevlisine söylemesi beklenir.

4.         Matematik soruları hariç olmak üzere her bir soru için yarışmacılara 40 saniye süre verilir. Bu süre sonunda doğru yanıtı vermeleri istenir. Matematik bölümü ile ilgili sorularda ise bu süre 60 saniyedir.

5.         Yanıtlama Süresi, sunucunun soruyu okumayı bitirip, teknik sorumlunun "gong" sesini çalmasıyla başlar. Her soru süre başlamadan önce sunucular tarafından iki kez okunur. Soru, masa görevlisinin de ekranında bulunur.

Madde 9: Soruların Yanıtlanma Süreci:

1.         Her bir grubun Zoom odasında iki görevli bulunur. Bu görevliler hiçbir şekilde yarışmacılara sorulan sorulara verilecek yanıtlar konusunda müdahil olmaz.

2.         Gruplar doğru olduğunu düşündükleri seçeneği ya da yanıt hususunda emin olduktan sonra yanıtlarını odalarındaki görevliye söylerler.

3.         Görevli sunucular, kendilerinden doğru yanıtı söylemelerini istediğinde her bir grup, masa görevlisine doğru yanıtı söyler.

4. Soruların cevaplandığı esnada, yarışmacılardan herhangi birinin kamera veya mikrofonunun kapanması halinde, o grup söz konusu sorudan puan alamaz.

5. Grup üyelerinden birisi soru cevaplama esnasında düşerse, süre bitmeden masaya tekrar giriş yapamaz.

6. Soru cevaplama esnasında tüm grup üyeleri düşerse, grup o sorudan puan alamaz.

7.         Grup sözcüsünün doğru olarak bildirdiği yanıt ile öncesinde masa görevlisine bildirilen yanıtın aynı olması şarttır. Yanıtların birbirini tutmaması durumunda Masa görevlisinin kendisine bildirildiğini söylediği yanıt geçerlidir.

8.         Soru sonrası doğru yanıt ve puan alacak gruplarla ilgili son karar yarışma jürisine aittir.

9.         Herhangi bir soruya itiraz gelmesi durumunda, itirazın sonucu mevcut oturum İçinde, Demet BUDAK, Gülcan ALTUN ve Engin YILMAZ’dan oluşan Yarışma jürisi tarafından karara bağlanır. Yarışma jürisi, Soruyu İptal etme, yerine başka soru sorma veya sormama, Mevcut soruyla ilgili puan alacak ve alamayacak grupları belirleme yetkisine sahiptir.

10.       Yanıtlama sürecinde yarışmacıların klavyeye veya fareye dokunmaları kesinlikle yasaktır.

11.       soru yanıtlama sürecinde, yarışmacıların ellerinin kamera tarafından görünmesi sağlanmalıdır.

12.       Yarışmacıların bulunduğu odada başka kimse bulunamaz.

13.       Yarışmacının bulunduğu odada, bilgisayar dışında başka bir iletişim cihazı bulunamaz.

14.       12 ve 13. Maddelerdeki koşulların ihlali durumunda, ilgili soru iptal edilir ve grup o sorudan puan alamaz. Tekrarı durumunda grup yarışmadan diskalifiye edilir.

Dördüncü Bölüm:

Yarışmaya Katılım Bilgileri:

Madde 10: Yarışma Gruplarının Oluşumu:

1.         Yarışmacılar kendi belirleyecekleri üçer kişilik gruplar halinde yarışmaya başvurabilirler.

2.         Bu üç kişinin ikisi engelli biri engelsiz olabilir. Ancak en az birinin görmeyen olmak üzere ikisinin engelli kişilerden oluşması şarttır.

3.         Yarışmacı olmak isteyenlerin üç kişiyi toparlayamamaları durumunda yapılacak tek kişilik başvurular Engelsiz Erişim Derneğince bir araya getirilerek grup oluşturulabilir.

4.         Aynı ya da farklı gruplarda üç kez üst üste kazanan kişi veya kişiler bir sonraki sene yarışmaya katılamaz, istemesi halinde soru ekibi ya da jüride yer alabilir.

5.         Yarışmaya daha önce başvurusunu yapıp, Son güne kadar katılamayacağını bildirmeyerek yarışmaya katılmayan grup üyeleri bir sonraki yıl yarışmaya katılamaz.

6.         Üç kişilik yarışma grubunun bir elemanı bile yarışma günü hazır bulunmazsa, bu grup elenerek yerine yedek gruplardan ilki yarışmaya katılır.

7.         Yarışmaya katılan grup sayısı belirlenen limiti aştığı takdirde, daha sonra gelecek başvurular sıralanarak yedek statüsünde değerlendirilecek ve yedek grupların yarışmaya katılımı asil gruplardan bir grup tüm üyeleriyle yarışmaya katılmadığı takdirde başvuru sırasına göre gerçekleşecektir.

8.         Yarışmaya katılacak grup sayısı ortamın uygunluğuna göre daha sonra yarışma komitesince yeniden belirlenebilir.

Beşinci Bölüm:

Ön Eleme Oturumlarında Yarışacak Grupların Belirlenmesi

Madde 11: Ön eleme oturumunda, yarışmaya katılan tüm gruplar yarışır.

1. Belirlenen saatte, tüm gruplar, kendilerine iletilen bağlantıdaki Zoom odasına katılır.

2. Tüm yarışmacıların kamera ve mikrofon ayarları, yarışma öncesinde yarışmacılar tarafından test edilir. Teknik sorunlar çözülmüş olmalıdır.

3.         kameralar, odayı en iyi görecek şekilde konumlandırılmalıdır. Bu bağlamda gerekirse oda ışıkları açılır.

Altıncı Bölüm:

Yarışma Takvimi, Sekretarya, Jüri ve Ödüller:

Madde 12: Takvim:

1.         Yarışmanın ilk oturumu, 09.11.2020 Pazartesi günü, final oturumu ise 15.11.2020 pazar günü, Engelsiz Erişim Derneği Zoom odasında yapılacaktır.

2.         Yarışma saat 20.00 - 22.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

3.         Yarışma başvuruları: 19 Ekim, 5 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacaktır.

Madde 13: Yarışma Sekretaryası ve ileti adresi aşağıdaki gibidir:

•           Demet BUDAK

demetbudak25@gmail.com

Madde 14: Yarışma Jürisi aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.

•           Gülcan Altun,

•           Demet Budak,

•           Engin Yılmaz.

Madde 12: Ödüller:

1.         Birinci, İkinci ve Üçüncü olan grup üyelerine verilecek ödüller önümüzdeki günler içinde bildirilecektir.